VB

Miljø og Bærekraft

Miljøpolitikk i VB.

VB arbeider for å øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden. Vi skal være bevisste vårt ressursbruk, og arbeide for å redusere utslipp og avfall til hele verdikjeden. Verdikjeden definerer vi som produsent, grossist, VB medlemsbedrift og til sluttkunde på proff- og privatmarkedet. Den største miljøutfordringen i vår bransje i dag er relatert til forbruk av miljøriktig VVS materiell i tillegg til energiforbruk.

VBs mål for miljøpolitikken er å kunne bidra til en bærekraftig utvikling ved å fokusere på miljøriktig produkter, redusere CO2 utslipp og energibesparende tiltak for både VB Ressurssenter (kjedekontoret) og medlemsbedriftene. Vi skal "feie for egen dør" og dyrke miljøbevissthet i egen organisasjon. Som kjede skal vi oppfordre våre kunder, leverandører og medlemsbedrifter til å være "miljøsmarte" og slik bidra til å redusere negativ påvirkning av det ytre miljøet.

Strategiske valg og fokusområder for miljøpolitikken:

Innkjøp av varer og tjenester: Rutine for innkjøp av varer og tjenester for eget bruk og videresalg som sikrer effektiv bruk og valg av minst mulig miljøbelastende produkter.

Energi: Oppfordre og tilrettelegge for mest mulig effektiv bruk av energi

Avfall: Stimulere til avfallsreduksjon og miljøriktig avfallshåndtering

Transport: Vi skal oppfordre og stimulere til transportreduserende tiltak.

Ledelse: Vektlegge miljøansvar på lik linje med andre lederoppgaver.

Arbeidsmiljø: Planlegge og gjennomføre tiltak som stimulerer og bedrer arbeidsmiljøet.

Kommunikasjon: Påvirke og oppfordre hele verdikjeden til å være "miljøsmarte" og til enhver tid ha fokus på tiltak som kan redusere negativ påvirkning på det ytre miljøet.

I 2020 ble bedriftens bærekraftmål besluttet:

I VB har vi valgt ut seks mål der vi mener VB som rørleggerkjede kan påvirke utviklingen positivt. VB har valgt å sette ekstra fokus på et utvalg av FNs bærekraftmål:

Nr. 4 God utdanning

Nr. 5 Likestilling mellom kjønnene

Nr. 6 Rent vann og gode sanitærforhold

Nr. 7 Ren energi til alle

Nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Nr. 17 Samarbeid for å nå målene

VB ønsker å integrere FNs 17 bærekraftmål som en del av vår virksomhet ved å etablere en kultur hvor inkludering, redusert klimapåvirkning og mer effektiv bruk av fornybare ressurser er høyt prioritert.

Disse fokusområdene er basert på VBs kjerneverdier; samarbeid, respekt, nyskapende og pålitelig!